Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

1.1. Η παρούσα ιστοσελίδα www.agorazeis.gr,με αριθμό μητρώου προμηθευτών 1667/13 στην ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,(καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, η "Εταιρία")προκειμένου να λειτουργήσει ως ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προΪόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, παρέχοντας την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο καταναλωτή (καλούμενο εφεξής, χάριν συντομίας, ο “Χρήστης”) να ενημερώνεται άμεσα για τα πωλούμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας και να προγματοποιεί διαδικτυακές παραγγελίες εξ αποστάσεως.

 

2. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

2.1. Ο Χρήστης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει την δυνατότητα να συνάπτει παραγγελίες και αγορές εξ αποστάσεως των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρίας κατά τους όρους και προϋποθέσεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και της παρούσας ιστοσελίδας.

 

2.2. Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

(α) την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης,

(β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής.

 

2.3 Καταβολή του τιμήματος

Ο τρόπος καταβολής του τιμήματος επιλέγεται από τον Χρήστη και περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρέωσης πιστωτικής κάρτας, την κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή την αντικαταβολή. Aποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι όσες παρουσιάζονται ως επιλεγόμενες από το σύστημα υποβολής παραγγελίας του διαδικτυακού τόπου.

 

2.4. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία καθώς και για οποιαδήποτε ζημία – θετική ή αποθετική – την οποία τυχόν υποστεί ο Χρήστης ή οιοσδήποτε τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας ή με την τυχόν αδυναμία παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από αυτήν.

Επίσης η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την επάρκεια και την άμεση διαθεσιμότητα των προϊόντων, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, υποχρεούμενη σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει τον Χρήστη σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης του πωληθέντος προϊόντος.Ακόμα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται σε περίπτωση μηχανογραφικού λάθους όσο αναφορά τις τιμές των προϊόντων της,και οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον πελάτη της,σχετικά,με αυτό.

 

2.5. Αποδοχή Ορων Χρήσης

Με την σύναψη της παραγγελίας ο Χρήστης τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ως έχουν και όπως ακριβώς είναι διατυπωμένοι και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καταρτιζόμενης σύμβασης εξ αποστάσεως.

Η Εταιρία συνιστά στον Χρήστη την προσεκτική μελέτη των παρόντων όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος

 

 

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

3.1 Η Εταιρία επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τους όρους και προϋποθέσεις του αρ. 7Α παρ. 1 (β) Ν.2472/1997, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων περί άρσης απορρήτου (N.2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

3.2

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

4.1. Δικαιώματα επί διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου και εμπορικών σημάτων.

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα, το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κειμένων, εικονιδίων, η βάση δεδομένων και τα ονόματα χώρου στα οποία είναι αναρτημένος ο διαδικτυακός τόπος αποτελούν περιουσιακά αγαθά της Εταιρίας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

5.1. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας αποτελούν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει η Εταιρία κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους Χρήστες.

 

5.2. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των Χρηστών ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Εταιρίας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

5.3. Η Εταιρία δικαιούται να μεταβάλλει ελεύθερα και απροειδοποίητα τις διατάξεις των παρόνων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

 

5.4. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 

5.5. Ο Χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

 

5.6. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και την εταιρία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Πάτρας.

6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

 

6.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αν δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Χρήστης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης που του χορηγείται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, o Χρήστης υποχρεούται να αποστείλει άμεσα το προϊόν εντός της κλειστής συσκευασίας του προς επιστροφή, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης, ενώ η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο Χρήστης εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που το τίμημα έχει χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του Χρήστη, η ενάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιφέρει ταυτόχρονα και την λύση της σχετικής τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε Χρήστη – Εταιρία και τράπεζα, χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

 

6.2 Δικαίωμα αντικατάστασης.

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον αυτό που του παραδόθηκε ήταν ελαττωματικό ή δεν αντιστοιχεί με το προϊόν που παρήγγειλε. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος ή προϊόντος άλλου από αυτό που παρήγγειλε πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την Εταιρία και να αποσταλεί την ημέρα της παραλαβής του στην εταιρία, ώστε να ακολουθήσει η αντικατάσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προϊόντα να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, και ο Χρήστης να διαθέτει το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Συνιστούμε τον επισταμένο έλεγχο κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να αποφευχθούν παραλαβές ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν παραγγέλθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για υποβολή αίτησης αντικατάστασης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Εταιρεία